Home » Free download » Amategeko y’umuhanda ibibazo n’ibisubizo: Uko wakwitegura ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga

Amategeko y’umuhanda ibibazo n’ibisubizo: Uko wakwitegura ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga

Amategeko y’umuhanda ibibazo n’ibisubizo: Uko wakwitegura ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga


Amategeko y'umuhanda ibibazo n'ibisubizo: Uko wakwitegura ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga

Amategeko y’umuhanda ni umugambi w’igihugu wateguwe n’urugaga rw’abafatanyabikorwa rwo ku rwego rw’isi (United Nations) kugira ngo hakurikwe uburyo bwo kugendera mu mihanda buriya rugaga rwemeye. Amategeko y’umuhanda akurikizwa na buri gihugu cyane cyane mu byerekeye ibinyabiziga byo gutwara abantu n’ibintu.

Uretse kumenya amategeko y’umuhanda, umuntu ufite icyizere cyo gutwara ibinyabiziga agomba kumenya no gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga kigizwe n’ibice bitatu: ikizamini cy’amategeko y’umuhanda, ikizamini cyo gukora imyitozo yo gutwara ibinyabiziga (pratique) n’ikizamini cyo gukora imyitozo yo kwirinda ibyago (prévention routière).

Ikizamini cy’amategeko y’umuhanda kigamije kwemeza ko umuntu ufite ubumenyi bw’amategeko y’umuhanda akaba yarabyemeye. Ikizamini cy’amategeko y’umuhanda kigomba gukorwa mu rurimi umuntu afite ubumenyi bwabyo. Ikizamini cy’amategeko y’umuhanda kigizwe n’ibibazo 40 byanditswe ku karubandika (questionnaire) bifite ibisubizo bitatu byo gutora rimwe. Umuntu akwiye kubona amanota 32 ku bibazo 40 byose kugira ngo abone uruhushya rwo gukomeza ikizamini.

Ku bantu bifuza gukorera uruhushya rw’agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga (permis provisoire), twabateguriye inyandiko zikubiyemo ibibazo n’ibisubizo bijyanye n’amategeko y’umuhanda. Ibi bibazo n’ibisubizo byateguwe hifashishijwe ibibazo byabajijwe ahantu hanyuranye mu bihe bitandukanye. Twizeye ko bizagirira akamaro abasoma inyandiko zo ku rubuga rwacu.

Ku bantu bifuza kwitegura neza ikizamini cy’amategeko y’umuhanda, twabateguriye inyandiko zikubiyemo amategeko yose y’umuhanda mu rurimi rw’Ikinyarwanda. Inyandiko zacu zikubiyemo amategeko agenga uburyo bwo kugendera mu mihanda, ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugendera mu mihanda, amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga, amategeko agenga uburyo bwo kwirinda ibyago mu mihanda, amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda, amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda, amategeko agenga uburyo bwo gu

Amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda akurikizwa mu gihe hari ibyago byabaye mu mihanda cyangwa mu gihe hari ibimenyetso byerekana ko hari ibyago byabaye mu mihanda. Amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda akaba yarimo n’amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda bafite ibinyabiziga byo gutwara abantu n’ibintu. Amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda akaba yarimo n’amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda bafite ibinyabiziga byo gutwara abantu n’ibintu akaba yarimo n’amategeko agenga uburyo bwo gufata abagendana mu mihanda bafite ibinyabiziga byo gutwara abantu n’ibintu bakoresheje amavuta cyangwa amashanyarazi.

Amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda akurikizwa mu gihe umuntu afite icyo ahagarika cyangwa ahagarira. Amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda akaba yarimo n’amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda aho hari ibimenyetso bibuza cyangwa bitegeka kuhagarara cyangwa kuhagarika. Amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda akaba yarimo n’amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda aho hari ibimenyetso bibuza cyangwa bitegeka kuhagarara cyangwa kuhagarika akaba yarimo n’amategeko agenga uburyo bwo guhagarara no guhagarika mu mihanda aho hari ibimenyetso bibuza cyangwa bitegeka kuhagarara cyangwa kuhagarika bakoresheje amavuta cyangwa amashanyarazi.

Amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga akurikizwa mu gihe umuntu afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga akaba yarimo n’amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga bifite moteri. Amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga akaba yarimo n’amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga bifite moteri akaba yarimo n’amategeko agenga imiterere n’imico myiza yo gutwara ibinyabiziga bifite moteri bakoresheje amavuta cyangwa amashanyarazi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*